Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «Φάρμακα και Φαρμακευτικό Υλικό για το Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα και Επιχειρήσεις»

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο : «Φάρμακα και Φαρμακευτικό Υλικό για το Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα και Επιχειρήσεις»

Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός για την παραπάνω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των  11.280,37 € με ΦΠΑ  και θα αντιμετωπιστεί από πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στους προϋπολογισμούς του Δήμου και των φορέων έτους 2016.
Αναλυτικά ανά φορέα :

1.ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Προϋπολογισμός: 2.993,28
Φ.Π.Α.: 500,16
Δαπάνη: 2.493,12
Κ.Α. 10-6681.001,25-6681.001,30-6681.001,35-6681.001, 70-6681.001

2.  Δ.Ε.Υ.Α.Σ.
Προϋπολογισμός : €  287,29
Φ.Π.Α. :                €  36,13
Δαπάνη :             € 251,16
Κ.Α. : 64.08

3. Δ.Ο.Κ.Α.Σ.
Προϋπολογισμός : 6.932,96
Φ.Π.Α. : 1.066,84
Δαπάνη : 7.999,80
Κ.Α. : 15-6681.100,15-6681.400

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών της προμήθειας για όλους τους φορείς ή για το σύνολό τους ανά φορέα.
 Η προμήθεια θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 118 & 120  του Ν. 4412/16 και την σχετική τεχνική έκθεση του Τμήματος Λογιστηρίου & Προμηθειών του Δήμου Σητείας. 
 Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την Τρίτη 8/11/2016  στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Σητείας.
 Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Συνολικες προβολες σελιδας