Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 24η του μηνός  Ιουλίου  έτους  2017,  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα  14:30,  στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης :

1.  Καθορισμός όρων διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας « Μίσθωση μηχανημάτων για την εκτέλεση του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ » .
2.  Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
3.   Σύνταξη έκθεσης για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Βου τριμήνου οικ. έτους 2017  - Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης.
4.  Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης  και διάθεση των σχετικών πιστώσεων.
5.  Έγκριση έκδοσης εντάλματος  προπληρωμής  δαπάνης για την  ηλεκτροδότηση μιας μονοφασικής  παροχής στον οικισμό Λάστρου -  Ορισμός υπολόγου - Έγκριση διάθεση πίστωσης.
6.  Λήψη απόφασης απαλλαγής υπολόγων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής  προνοιακών επιδομάτων διμήνου  Μαΐου – Ιουνίου.
7.   Έγκριση παράτασης προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού υπολόγων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, για επέκταση δικτύων δημοτικού φωτισμού. 
8.  Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή των τοπικών κοινοτήτων.

Συνολικες προβολες σελιδας