Σάββατο, 4 Μαρτίου 2017

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Ο Δήμαρχος Σητείας έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87)
 2. Την υπ' αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2690/99  (ΦΕΚ 45/Α΄)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ».
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)  (ΦΕΚ 114/Α΄)«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις »
 5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 - ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για τον Δήμο Σητείας , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους  19.559 κατοίκους.
 6. Το γεγονός ότι ο Δήμος. εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 ή 59, παρ. 3 του Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι.
 7. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σητείας  έχει τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες.
 8. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ. 2714/τ.Β΄/24-10-2013)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

    Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κοζυράκη Νικόλαο, ως  Αντιδήμαρχο του Δήμου Σητείας με θητεία δυόμισι ετών, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή για τα έτη από 1/3/2017-31/8/2019, μεταβιβάζοντας σε αυτόν αρμοδιότητές  που αφορούν τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και το Αυτοτελές Τμήμα Πολεοδομίας:

 • Tην εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα  της Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης
 • Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων,
 • Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας,
 • Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων,
 • Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων,
 • Εκτέλεσης Έργων Άρδευσης,
 • Εκτέλεσης Ηλεκτρομηχανολογικών έργων,
 • Τον προγραμματισμό και οργάνωση Μελετών - Επίβλεψης έργων.
 • Την ομαλή και συνεχή άρδευση όλων των  περιοχών του Δήμου και τη σωστή λειτουργία του αρδευτικού συστήματος
 • Την εποπτεία και ευθύνη του πολεοδομικού σχεδιασμού και συγκεκριμένα αρμοδιότητες πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, πολεοδομικών μελετών, τοπογραφικών εφαρμογών , οικοδομικών αδειών και ελέγχου, αυθαιρέτων, τεχνικού αρχείου – γραμματείας.
 • Την αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων
 • Την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων , πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών πράξεων και εγγράφων που εκδίδονται στα πλαίσια των ανωτέρω ανατιθέμενων καθ΄ύλην αρμοδιοτήτων εκτός από εκείνα τα έγγραφα που θεωρούνται μείζονος σημασίας και αφορούν θέματα που ανάγονται στη Διοίκηση , Οικονομική διαχείριση ή Τεχνικά έργα (προκηρύξεις, αποφάσεις πρόσληψης, συμβάσεις έργων κ.λπ.)και απαιτούν αποφασιστική αρμοδιότητα  καθώς και όλα τα έγγραφα , που απευθύνονται προς υπερκείμενη αρχή (Περιφέρεια , Υπουργεία κ.λ.π.)
 • Αναπληρώνει το Δήμαρχο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική  Ενότητα Ιτάνου

α) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών  συμβουλίων και τους τοπικούς εκπροσώπους Παλαικάστρου, Ζάκρου και Καρυδίου, για την επίλυση των προβλημάτων των παραπάνω τοπικών κοινοτήτων καθώς και την αρμοδιότητα υπογραφής βεβαιώσεων παλαιότητας ακινήτων και μονίμου κατοικίας στις ανωτέρω  δημοτικές  ενότητες.
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες.
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκονται στις Τοπικές Κοινότητες.
δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των δύο δημοτικών  ενοτήτων  Σητείας
ε) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις δύο  δημοτικές ενότητες .
στ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια των δύο  δημοτικών  ενοτήτων  και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:
- της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων  άρδευσης  και των αντλιοστασίων
- της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας των δύο Δημοτικών  ενοτήτων , της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων

   Σε  περίπτωση απουσίας ή  κωλύματος του Αντιδημάρχου την αρμοδιότητα ασκεί ο Δήμαρχος.

    Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μια τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού  και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.


 Ορίζει το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Τερζή Λεωνίδα ως  Αντιδήμαρχο του Δήμου Σητείας, με θητεία δυόμισι ετών εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου δηλαδή για τα έτη από 1/3/2017-31/8/2019 μεταβιβάζοντας σε αυτόν συγκεκριμένες αρμοδιότητες    που αφορούν τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας , Παιδείας και Πολιτισμού:

 • Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προϋπολογισμού , Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Προμηθειών, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Προσόδων,  ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμείου, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Εκκαθάρισης Δαπανών.
 • Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο δράσεις και πολιτικές που αποσκοπούν στην αύξηση των εσόδων του Δήμου και την είσπραξη των οφειλών προς το Δήμο.
 • Συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (άρθρο 58 παρ.1 περιπτ.ε΄ ν.3852/10, ΦΕΚ 114Α'/2006, άρθρο 22 Β.Δ.15-6-1959, ΦΕΚ 114Α'/1959. ΕΣ Τμ. VII 175/2007), καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία.
 • Έχει την ευθύνη της χορήγησης αδειών διενέργειας λαχειοφόρων αγορών εράνων και φιλανθρωπικών αγορών
 • Έχει την ευθύνη του προγράμματος των εκδηλώσεων για τοπικές εορτές και εθνικές επετείους.
 • Έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής , των πολιτικών ισότητας των φύλων καθώς και την προστασία και προαγωγή  της δημόσιας υγείας.
 • Έχει την ευθύνη της συγκρότησης τοπικού συμβουλίου πρόληψης παραβατικότητας , εποπτεύει τη λειτουργία του και εισηγείται  δράσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων
 • Εισηγείται την εφαρμογή πολιτικών και δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής ευπαθών κοινωνικών ομάδων
 • Έχει την ευθύνη για την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης καθώς και το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων Πολιτισμού , Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.
 • Έχει την ευθύνη της οργάνωσης των  αθλητικών εκδηλώσεων του Δήμου.
 • Έχει την αρμοδιότητα  τέλεσης  πολιτικών γάμων
 • Την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων , πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών πράξεων και εγγράφων που εκδίδονται στα πλαίσια των ανωτέρω ανατιθέμενων καθ΄ ύλην αρμοδιοτήτων εκτός από εκείνα τα έγγραφα που θεωρούνται μείζονος σημασίας και αφορούν θέματα που ανάγονται στη Διοίκηση , Οικονομική διαχείριση ή Τεχνικά έργα (προκηρύξεις, αποφάσεις προσλήψεις, συμβάσεις έργων κ.λπ.) και απαιτούν αποφασιστική αρμοδιότητα  που απευθύνονται προς υπερκείμενη αρχή (Περιφέρεια , Υπουργεία κ.λ.π.)


Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη δημοτική  ενότητα  Σητείας:

α) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών  συμβουλίων και τους τοπικούς εκπροσώπους Πισκοκεφάλου, Αχλαδίων Χαμεζίου, Έξω Μουλιανών, Μέσα Μουλιανών, Μυρσίνης, Τουρλωτής, Σφάκας, Λάστρου για την επίλυση των προβλημάτων των παραπάνω τοπικών κοινοτήτων καθώς και την αρμοδιότητα υπογραφής βεβαιώσεων παλαιότητας ακινήτων και μονίμου κατοικίας στις εν λόγω τοπικές κοινότητες.
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις ανωτέρω  τοπικές κοινότητες.
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκονται  στις ανωτέρω  τοπικές κοινότητες .
δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των  ανωτέρω  τοπικών  κοινοτήτων.
ε) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις ανωτέρω  τοπικές κοινότητες  .
στ) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα στις ανωτέρω  τοπικές κοινότητες .
ζ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια των ανωτέρω τοπικών κοινοτήτων και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:
- της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων  άρδευσης και των αντλιοστασίων
- της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας των ανωτέρω τοπικών κοινοτήτων , της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων


   Σε  περίπτωση απουσίας ή  κωλύματος του Αντιδημάρχου την αρμοδιότητα ασκεί ο Δήμαρχος.

    Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μια τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού  και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 Ορίζει το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Λεβεντέρη Χαράλαμπο ως  Αντιδήμαρχο του Δήμου Σητείας, με θητεία δυόμισι ετών εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου δηλαδή για τα έτη από 1/3/2017-31/8/2019  μεταβιβάζοντας σε αυτόν συγκεκριμένες αρμοδιότητες    που αφορούν τη Δ/νση Περιβάλλοντος -Πρασίνου και το Αυτοτελές  Τμήμα Προγραμματισμού , Οργάνωσης και Πληροφορικής:

 • Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο
 • Τη ευθύνη για τη χωριστή αποκομιδή και μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών
 • την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας και αναβάθμισης του τοπικού φυσικού , αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και χώρων  Πρασίνου
 • το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας για την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου
 • την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας  και τεχνολογίας καθώς και την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας στις κινητές και ακίνητες εγκαταστάσεις του Δήμου
 • Την  ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και  βοσκοτόπων.
 • Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα 
 • Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων
 • Την εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο επί θεμάτων λειτουργίας και χωροθέτησης περίπτερων
 • Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο πολιτικές και δράσεις που αποσκοπούν στην προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και έχει την ευθύνη συνεργασίας με εθελοντικές ομάδες που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου.
 • Την επίβλεψη της κυκλοφορίας στην πόλη και τις τοπικές κοινότητες και της εφαρμογής του Κ.Ο.Κ. σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα.
 • Την αρμοδιότητα υπογραφής βεβαιώσεων παλαιότητας ακινήτων και μονίμου κατοικίας στη Δημοτική Κοινότητα Σητείας
 • Την ευθύνη για την ανάπτυξη , επέκταση και βελτίωση των συστημάτων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και τα ζητήματα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 • Την υποστήριξη του έργου του ΚΟ.Σ.Ε.
 • Την ευθύνη της λειτουργίας της ιστοσελίδας του Δήμου (οργάνωση ιστοσελίδας, πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
 • Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Την ευθύνη προγραμματισμού και ελέγχου συντήρησης όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.
 • Την επίβλεψη Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων,
 • Την αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων
 • Την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων , πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών πράξεων και εγγράφων που εκδίδονται στα πλαίσια των ανωτέρω ανατιθέμενων καθ΄ύλην αρμοδιοτήτων εκτός από εκείνα τα έγγραφα που θεωρούνται μείζονος σημασίας και αφορούν θέματα που ανάγονται στη Διοίκηση , Οικονομική διαχείριση ή Τεχνικά έργα (προκηρύξεις, αποφάσεις πρόσληψης, συμβάσεις έργων κ.λπ.) και απαιτούν αποφασιστική αρμοδιότητα καθώς και όλα τα έγγραφα  που απευθύνονται προς υπερκείμενη αρχή (Περιφέρεια , Υπουργεία κ.λ.π.)Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη δημοτική  ενότητα  Σητείας:

α) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών  συμβουλίων και τους τοπικούς εκπροσώπους Σκοπής, Σταυρωμένου, Κατσιδωνίου ,Ρ.Εκκλησιάς , Μαρωνιάς ,Αγίου Γεωργίου , Πραισσού, και Κρυών για την επίλυση των προβλημάτων των παραπάνω τοπικών κοινοτήτων καθώς και την αρμοδιότητα υπογραφής βεβαιώσεων παλαιότητας ακινήτων και μονίμου κατοικίας στις εν λόγω τοπικές κοινότητες.
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις ανωτέρω τοπικές κοινότητες  .
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκονται στις ανωτέρω τοπικές κοινότητες.
δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των ανωτέρω τοπικών κοινοτήτων.
ε) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις ανωτέρω τοπικές κοινότητες .
στ) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα των ανωτέρω τοπικών κοινοτήτων
στ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια των τοπικών κοινοτήτων και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:
- της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων  άρδευσης  και των αντλιοστασίων
- της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων
.

   Σε  περίπτωση απουσίας ή  κωλύματος του Αντιδημάρχου την αρμοδιότητα ασκεί ο Δήμαρχος.

    Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μια τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού  και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.


  Ορίζει το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. . Λαντζανάκη Νικόλαο ως  Αντιδήμαρχο του Δήμου Σητείας, με θητεία δυόμισι ετών εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου δηλαδή για τα έτη από 1/3/2017-31/8/2019   μεταβιβάζοντας σε αυτόν συγκεκριμένες αρμοδιότητες   που αφορούν τη Δ/νση Διοικητικών  Υπηρεσιών και το Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης:

 • την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα  των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Πολιτικών Οργάνων, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης. 
 • την εποπτεία του συνόλου του προσωπικού του Δήμου.
 • την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών, καθώς και τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας
 • την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού
 • τη  χορήγηση αδειών του προσωπικού
 • την τέλεση γάμων
 • την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών
 • τη λειτουργία των ΚΕΠ,
 • την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
 • αρμοδιότητες γραφείου αγροτικής παραγωγής
 • Την εποπτεία και τον έλεγχο των ΤΟΕΒ που λειτουργούν στα όρια του Δήμου
 • αρμοδιότητες γραφείου αλιείας
 • αρμοδιότητες γραφείου αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων
 • αρμοδιότητες γραφείου απασχόλησης και τουρισμού
 • Την ευθύνη για τη διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης
 • Το σχεδιασμό και εισήγηση συστημάτων και μεθόδων μέτρησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων.
 • Την ευθύνη για την εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο την εφαρμογή πολιτικών και δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση του εισοδήματος των ασχολούμενων με τον πρωτογενή τομέα.
 • Για τη Δημοτική ενότητα Ανάληψης τον ορίζει αναπληρωτή της Ληξιάρχου Μαρίας Κόλοβρατ του Ηβάν - Φαμπιάν σε περίπτωση απουσίας της.
 • Την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων , πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών πράξεων και εγγράφων που εκδίδονται στα πλαίσια των ανωτέρω ανατιθέμενων καθ΄ύλην αρμοδιοτήτων εκτός από εκείνα τα έγγραφα που θεωρούνται μείζονος σημασίας και αφορούν θέματα που ανάγονται στη Διοίκηση , Οικονομική διαχείριση ή Τεχνικά έργα (προκηρύξεις, αποφάσεις πρόσληψης, συμβάσεις έργων κ.λπ.) και απαιτούν αποφασιστική αρμοδιότητα καθώς και όλα τα έγγραφα που απευθύνονται προς υπερκείμενη αρχή (Περιφέρεια , Υπουργεία κ.λ.π.).

Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στις  Δημοτικές  Ενότητες Ανάληψης και Λεύκης

α) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών  συμβουλίων και τους τοπικούς εκπροσώπους Περβολακίων, Λιθινών, Πεύκων, Χρυσοπηγής, Ζήρου, Αγίας Τριάδας, Παπαγιαννάδων, Απιδίων, Χανδρά και Αρμένων για την επίλυση των προβλημάτων των παραπάνω τοπικών κοινοτήτων καθώς και την αρμοδιότητα υπογραφής βεβαιώσεων παλαιότητας ακινήτων και μονίμου κατοικίας στην ανωτέρω  δημοτική  ενότητα.
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη   δημοτική ενότητα.
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκονται στη δημοτική ενότητα.
δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής  ενότητας  Ανάληψης
ε) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη  δημοτική ενότητα .
στ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια των δύο  δημοτικών  ενοτήτων (Ανάληψης και Λεύκης)  και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:
- της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων  άρδευσης  και των αντλιοστασίων
- της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας της  Δημοτικής  ενότητας , της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων

Σε  περίπτωση απουσίας ή  κωλύματος του Αντιδημάρχου την αρμοδιότητα ασκεί ο Δήμαρχος.

    Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μια τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού  και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Συνολικες προβολες σελιδας