Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016

Υποχρεωτική προσκόμιση αντιγράφου πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς στο Δήμο (ατελώς)   
 Από το Δήμο Σητείας ανακοινώνεται ότι, οι ιδιοκτήτες των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς υποχρεούνται να προσκομίζουν στο Δήμο αντίγραφο του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης και καταγραφής των στοιχείων των ζώων τους (άρθρο 5 Ν.4039/12, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 Ν.4235/14).

     Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Σητείας ενημερώνει τους παραπάνω πολίτες ότι υποχρεούνται να προσκομίσουν το αντίγραφο του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης (οπωσδήποτε έτοιμη φωτοτυπία) στο Δήμο κάθε Τρίτη, χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση.  
     Με την προσκόμιση του αντιγράφου του πιστοποιητικού, θα χορηγείται ΒΕΒΑΙΩΣΗ από το Δήμο η οποία θα υποδεικνύεται σε κάθε διενεργούμενο έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες (αστυνομία, θηροφυλακή, κλπ).     
      Σε περίπτωση βεβαίωσης παράβασης, είτε για έλλειψη σήμανσης, είτε για παράλειψη προσκόμισης στον Δήμο του αντιγράφου του Πιστοποιητικού Ηλεκτρονικής Ταυτοποίησης επιβάλλονται οι κυρώσεις που ορίζονται από το νόμο.
      Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή, καθώς και η έκδοση βιβλιαρίου υγείας είναι υποχρεωτική, πραγματοποιούνται από κτηνιάτρους, που έχουν πιστοποιηθεί και διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και κτηνιατρείο που λειτουργεί νόμιμα.  Η δαπάνη της σήμανσης και της καταγραφής των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς βαρύνει τον ιδιοκτήτη τους.
       Δεσποζόμενο ζώο συντροφιάς είναι κάθε μη άγριο ζώο, που συντηρείται ή προορίζεται να συντηρηθεί από τον άνθρωπο, κυρίως μέσα στην κατοικία του, για λόγους ζωοφιλίας ή συντροφιάς και τελεί υπό την άμεση επίβλεψη και φροντίδα του ιδιοκτήτη, κατόχου, συνοδού ή φύλακά του. Ως ζώα συντροφιάς θεωρούνται και οι σκύλοι, που χρησιμοποιούνται για το κυνήγι, τη φύλαξη ποιμνίων και τη φύλαξη χώρων (άρθρο 1 παρ. δ του Ν.4039/2012). 
       Η φωτοτυπία του εντύπου Ηλεκτρονικής Ταυτοποίησης θα συνοδεύεται απαραίτητα από τη συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση συμπληρωμένη (στη δ/νση www.sitia.gr, ανακοινώσεις) και θα υποβάλλονται αποκλειστικά κάθε  Τρίτη στο Δήμο Σητείας.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ

Συνολικες προβολες σελιδας