Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2017

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού
για την προμήθεια ( εξοπλισμού για ηλεκτροφωτισμό αθλητικών εγκαταστάσεων & κοινοχρήστων χώρων, φωτιστικών στην Τ.Κ. Αχλαδίων, εορταστικού στολισμού , υλικών δημοτικού φωτισμού )


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ 

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά ομάδα, για την προμήθεια  ( εξοπλισμού για ηλεκτροφωτισμό αθλητικών εγκαταστάσεων & κοινοχρήστων χώρων, φωτιστικών στην Τ.Κ. Αχλαδίων, εορταστικού στολισμού , υλικών δημοτικού φωτισμού ), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 106.994,27 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 34928510-6 κολώνες φωτισμού οδών,31600000-2 ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, 31518600-6 προβολείς φωτισμού, 31500000-1 φωτιστικός εξοπλισμός & ηλεκτρικοί λαμπτήρες
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες:
ΟΜΑΔΑ Α  : «Προμήθεια εξοπλισμού για ηλεκτροφωτισμό αθλητικών εγκαταστάσεων &κοινοχ. Χώρων εκτιμώμενης αξίας 48.385,00  πλέον ΦΠΑ.24%
ΟΜΑΔΑ Β  : «Προμήθεια φωτιστικών στην Τ.Κ. Αχλαδίων», εκτιμώμενης αξίας 12.096,70 πλέον ΦΠΑ 24%
ΟΜΑΔΑ Γ  : «Προμήθεια εορταστικού στολισμού», εκτιμώμενης αξίας 1.612,00 πλέον ΦΠΑ 24%
ΟΜΑΔΑ Δ  : «Προμήθεια υλικών δημοτικού φωτισμού»,εκτιμώμενης αξίας 24.192,00 πλέον ΦΠΑ 24%

Για τις Ομάδες Α & Β η εγκατάσταση η σύνδεση του ηλεκτρολογικού υλικού και οι απαραίτητες μετρήσεις θα γίνουν από εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, τουλ. Γ΄ Ομάδας. Στις ανωτέρω ομάδες εκτός από την προμήθεια των ειδών απαιτούνται και εργασίες τοποθέτησης. 
Για τις Ομάδες Γ & Δ θα γίνει προμήθεια και τα υλικά θα παραδοθούν στις αποθήκες του Δήμου.

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες για το σύνολο όμως των ειδών της κάθε ομάδας. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μίας ομάδας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης της ομάδας.
Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2017, και συγκεκριμένα από τους παρακάτω Κ.Α., για τους οποίους έχει διατεθεί η πίστωση με την 54/17 απόφαση οικονομικής επιτροπής και έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες ΑΑΥ.

Κ.Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.
ΠΟΣΟ
ΑΑΥ-(ΑΔΑ)
20-7135.002
Προμήθεια εξοπλισμού για ηλεκτροφωτισμό αθλητικών εγκαταστάσεων και κοινοχρ. Χώρων
60.000,00 €
480/12.5.17 (75ΑΡΩ1Γ-5ΗΡ
20-7135.005   
Προμήθεια φωτιστικών στη τ.κ. Αχλαδίων

15.000,00 €
481/12.5.17 (ΩΛ4ΔΩ1Γ-ΓΓ2)
30-7135.003      
(Προμήθεια  υλικών εορταστικού στολισμού)
2.000,00 €
482/12.5.2017 (69ΡΒΩ1Γ-ΚΦΞ)
20-7135.001     
(Προμήθεια υλικών Δημ. Φωτισμού)

30.000,00 €
483/12.5.17 (6ΝΙΜΩ1Γ-19Β)

Ως κριτήρια επιλογής τίθενται α) η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας και β) η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017 και ώρα 00:01πμ. Καταληκτική
ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017 και ώρα 17:00μμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι οποίοι δεν αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73,74 του Ν. 4412/16. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

 Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Σητείας,  ύψους 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών ανά ομάδα.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 6 μήνες από την υπογραφή της με δικαίωμα παράτασης της σύμβασης για 3 μήνες , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/16 και μετά από εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού και έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να καταθέσουν προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. 
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο
www.sitia.gr , όπου παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.


                                                                               Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ
                                                             

                                                                                  ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Συνολικες προβολες σελιδας