Μελέτη που θα καθορίσει συγκεκριμένο και πρακτικό πλαίσιο