Σάββατο, 5 Αυγούστου 2017

Πρόσκληση για Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 8η του μηνός  Αυγούστου  έτους  2017,  ημέρα  Τρίτη και ώρα  14:30,  στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης :


  • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης  και διάθεση των σχετικών πιστώσεων.

  • Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή των τοπικών κοινοτήτων.

  • Λήψη απόφασης για παράταση, ενός (1) μήνα, απόδοσης λογαριασμού  υπολόγων  χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής της ΔΕΔΔΗΕ.

  • Έγκριση  1ου  πρακτικού  αποσφράγισης – αξιολόγησης  δικαιολογητικών συμμετοχής & τεχνικών προσφορών  του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την εργασία « Συντήρηση  Αντλητικών Συγκροτημάτων Γεωτρήσεων».

  • Έγκριση  1ου  πρακτικού  αποσφράγισης – αξιολόγησης  δικαιολογητικών συμμετοχής & τεχνικών προσφορών  του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια «Εξοπλισμού για ηλεκτροφωτισμό αθλητικών εγκαταστάσεων & κοινοχρήστων χώρων, φωτιστικών στην Τ.Κ. Αχλαδίων, εορταστικού στολισμού , υλικών δημοτικού φωτισμού».

Συνολικες προβολες σελιδας