Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2016

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 14η του μηνός  Δεκεμβριου   έτους 2016,  ημέρα Τετάρτη και ώρα  14:30  στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:


  • Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  οικ. έτους  2016.

  •  Έγκριση Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης  (Α.Α.Υ.) και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.

  • Έγκριση Ανατροπής Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Α.Υ.)  και διαγραφή δέσμευσης υποχρέωσης δαπάνης προ/μού του Δήμου οικ. έτους  2016.

  • Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2017 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ.    1- 7  του Ν.  4412/2016.

  • Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2017 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ. 11 α  του Ν.  4412 / 2016.

  • Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της με αριθ. 36/2016 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Σητείας.

  • Λήψη απόφασης περί  αποδοχής, δωρεάν παραχώρησης προς τον Δήμο Σητείας  από την ΔΕΥΑ ΣΗΤΕΙΑΣ,  των  γεωτρήσεων  Χαλέπας και Νταούσου.

  • Έγκριση  δαπανών παγίας προκαταβολής της  τ. κ. Χαμεζίου.

  • Λήψη απόφασης περί παράτασης της προθεσμίας απόδοσης  λογαριασμού, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 του από 17/5-15/6/1959  Β. Δ.

  • Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών και εργασιών για επισκευή οχημάτων -  μηχ/των  έργου του Δήμου για αντιμετώπιση έκτακτων ζημιών.


                                                                                                     Ο Πρόεδρος

                                                                                                   Τερζής  Λεωνίδας

Συνολικες προβολες σελιδας